telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

W ramach Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowanego przez Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. “Zastępcza bliskość. Internet – nowa forma czy proteza relacji?”. Konferencja odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. w Miasteczku Galicyjskim i kierowana jest głównie do: zawodowych rodzin zastępczych z terenu miasta Nowego Sącza, specjalistów (psychologów, pedagogów, psychoterapeutów), kuratorów sądowych, pracowników instytucji pomocowych (asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych) oraz szkół. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Nowego Sącza, pan Ludomir Handzel.

Konferencja będzie odbywała się w godzinach od 9.00 do 15.00 (poniżej zamieszczony jest szczegółowy program). Prelegentami będą m.in. zaproszeni specjaliści – pracownicy naukowi oraz praktycy zajmujący się rozwojem nowych mediów (psychologowie, psychoterapeuci, socjologowie i medioznawcy), którzy podzielą się swoim doświadczeniem i mamy nadzieję, że przybliżą nas do głębszego rozumienia tego zagadnienia:

  • dr hab. Magdalena Szpunar – prof. UJ, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii, specjalizacja: nauki o mediach, medioznawstwo, socjologia internetu, nowe media. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Nowych Mediów IDMiKS UJ;
  • dr Stefan Florek – psycholog, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ;
  • dr Wojciech Drath – psycholog, doktor nauk społecznych, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na szlaku„).
W ramach konferencji będzie miała również miejsce „debata oksfordzka” pomiędzy dorosłymi, a młodzieżą – „Sieci społecznościowe niszczą relacje międzyludzkie” –  która jak mamy nadzieję, pozwoli wsłuchać się wzajemnie w swoje argumenty.
Organizator przewiduje dla wszystkich uczestników konferencji poczęstunek kawowy (przy rejestracji) oraz obiad (Gospoda znajdująca się na terenie Miasteczka Galicyjskiego). Każdy uczestnik otrzyma również teczkę z materiałami konferencyjnymi oraz zaświadczenie uczestnictwa.

ZAPISY:

Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych wyłącznie drogą mailową (konferencja2019@owitr.pl) oraz dokonanie opłaty konferencyjnej. W mailu proszę przesłać swoje imię/nazwisko/instytucję.

OPŁATY:

Dla rodzin zastępczych z terenu miasta Nowego Sącza udział w konferencji jest bezpłatny. Dla pozostałych uczestników koszt udziału w konferencji wynosi 80 pln (przelew na rachunek Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego “Betlejem” – numer konta bankowego: ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY 45 8805 0009 0000 5845 2008 0001 z dopiskiem w tytule przelewu “KONFERENCJA“). Wpłaty przyjmowane będą wyłącznie do 23 maja – w dniu konferencji nie będzie możliwości uiszczenia opłaty konferencyjnej.

FAKTURY:

Stowarzyszenie “Betlejem” wystawia jedynie noty księgowe (nie faktury!), które będą do odbioru w dniu konferencji. Aby móc odebrać notę księgową proszę do dnia 21 maja mailowo przesłać wszystkie potrzebne dane do jej wystawienia (tj. nazwa instytucji, dokładny adres, NIP).

ZAPRASZAMY!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI:

9:00 – 9:30      Rejestracja uczestników + poranna kawa 😉

9:30 – 9:35       Inauguracja konferencji – Henryk Leśniara – dyrektor OWiTR w Nowym Sączu

9:35 – 9:40       Wystąpienie przedstawiciela UM Nowego Sącza

9:40 – 10:25       dr hab. Magdalena Szpunar „Kultura cyfrowego narcyzmu. Czy Internet sprawia, że jesteśmy bardziej narcystyczni?”

„Narcyzm staje się anomalią immanentnie związanym z naszym stylem życia. Kultura w której przychodzi nam żyć, w coraz większym stopniu jest kulturą zainteresowania wyłącznie samym sobą, sprawiając, że egocentryzm staje się fetyszem. Młodzi ludzie otrzymali nakaz pielęgnowania w sobie przekonania o własnej doskonałości i niepowtarzalności. Imperatyw ten, można by potraktować jako formę kształtowania poczucia własnej wartości, niestety nie będąc powiązanym z osiągnięciami i pracą młodych ludzi, przyczynił się do wynaturzenia postrzegania samego siebie. Jedną z najbardziej pożądanych wartości przez wielu ludzi jest sława i popularność. Sława, to dzisiaj nie tyle gloria i honor, ale popularność i bycie rozpoznawalnym”.

10:25 – 10:30      Dyskusja

10:30 – 11:15   dr Stefan Florek  „W sieci uczuć. O miłości i nienawiści w Internecie z perspektywy psychologii ewolucyjnej”

„W ujęciu psychologii ewolucyjnej ludzkie emocje i uczucia są adaptacjami do życia w grupach łowiecko zbierackich. Zmiana warunków życia wynikająca z ewolucji kulturowej spowodowała, że mechanizmy psychiczne odpowiedzialne za ich generowanie czasami zawodzą, co w wielu przypadkach prowadzi do patologii. Internet jest narzędziem kulturowym kreującym nową przestrzeń dla ludzkiej uczuciowości, stwarzającym nie tylko nowe zagrożenia, lecz również nowe szanse na jej pozytywny rozwój. W trakcie referatu analizie (zorientowanej poznawczo-ewolucyjnie) poddana zostanie „sieciowa” uczuciowość w jej dwóch fundamentalnych wymiarach – miłości i nienawiści”.

11:15 – 11:20      Dyskusja

11:20 – 12:05      dr Wojciech Drath  „Życie rodzinne cyfrowych tubylców”

„Cyfrowi tubylcy” to określenie pokolenia osób, które urodziły się w „epoce internetu”. Nie znają innego świata i język cyfrowej komunikacji jest dla nich pierwszym, naturalnym językiem. Urodzili się w rodzinach „cyfrowych imigrantów”, którzy przybyli do nowego świata jako dorośli ludzie, nauczyli się „tutejszego”, ale jest to dla nich drugi język. Choć imigranci sprawnie się nim posługują, to nie organizuje on ich głębokich warstw psychiki. Jest narzędziem, a nie sposobem widzenia świata. Dla tubylców inaczej. Wystąpienie ma być zachętą do rozejrzenia się w krajobrazie zmian. Co w dzisiejszych rodzinach jest takie, jakie było od dawna, a co się wyraźnie zmieniło? Gdzie to co nowe przyjaźnie sąsiaduje ze starym, a gdzie pojawiają się konflikty? Czy to zwyczajna różnica pokoleń, czy coś zupełnie nowego?

12:05 – 12:10      Dyskusja

12:15 – 13:00      Przerwa na lunch

13:00 – 14:30      Debata oxfordzka – młodzież vs. dorośli: ”Sieci społecznościowe niszczą relacje międzyludzkie”

14:30 – 15:00     Podsumowanie konferencji

15:00 –                Zakończenie konferencji