telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.owitr.pl

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej :

www.owitr.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016 r

Data ostatniej istotnej aktualizacji:28 .09.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie wymaganym ustawą.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.09.2021

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28.09.2021 r
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 10a

E-mail: biuro@owitr.pl

Telefon: 18 442 07 63

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Ośrodka usytuowanego w budynku przy ulicy Sniadeckich 10a prowadzą dwa wejścia jedno od ul. Sniadeckich 10a drugie wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od podwórza, z 1 miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie do przyjęcia osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na parterze znajduje się też toaleta dla klientów, jednak nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do Ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)- tylko do pokoju usytuowanym na parterze budynku -przeznaczonym do spotkań oraz kontaktów monitorowanych.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ma miejscu lub on-line.

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu

ul. Śniadeckich 10a, 33-300 Nowy Sącz

tel: 18 442 07 63

mail:  biuro@owitr.pl

strona internetowa:  www.owitr.pl