telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Statut

STATUT
Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r., nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 21, poz. 113 ),
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113)
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362, nr 202, poz. 1551, nr 157, poz. 1241, nr 219, poz. 1706, nr 221, poz. 1706, nr 65, poz. 554, Dz. U. z 2010 r., nr 28, poz. 146, nr 81, poz. 527, nr 40, poz. 229, nr 125, poz. 842, Dz. U. z 2011 r., nr 81, poz. 440, nr 106, poz. 662, nr 217, poz.1427
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., nr 149, poz. 887),
 5. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r., nr 28, poz. 146, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr 96, poz. 620, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726,
 6. postanowienia niniejszego statutu.

 

§ 2.

 1. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz.
 2. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin jest jednostką budżetową finansowaną przez budżet miasta Nowego Sącza prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
 3. Siedzibą Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin jest lokal przy Placu Kolegiackim 2 w Nowym Sączu .
 4. Nazwa jednostki brzmi: Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

 

II. CELE I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA WSPARCIA I TERAPII RODZIN

§ 3.

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu prowadzi działalność o charakterze diagnostyczno – konsultacyjnym i terapeutycznym.

 1. Celem działalności jest organizowanie sprawnie działającego systemu rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Nowego Sącza.
 2. Zakres działań obejmuje pozyskiwanie, diagnozowanie szkolenie i kwalifikowanie kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a także świadczenie usług o charakterze wspierającym tj.: poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne i prawne oraz terapia długo i krótkoterminowa rodzin zamieszkujących na terenie Miasta Nowego Sącza, a w szczególności:
  1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka;
  2. kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
  3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
  4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczących predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora lub wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
  5. zapewnienie rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka specjalistycznych szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji oraz doskonalenie wiadomości i umiejętności – adekwatnie do potrzeb;
  6. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
  7. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
  8. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
  9. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci biologicznych oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
  10. zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
  11. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oraz rodzicom biologicznym dzieci objętych tą pieczą;
  12. prowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych dotyczących osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, oraz analiza warunków bytowych i mieszkaniowych kandydatów umożliwiających dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
   • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
   • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
   • wypoczynku i organizacji czasu wolnego ;
  13. zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
  14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka oraz
  15. dokonywanie okresowej oceny rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy (z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 128, 129, 130, 131, 132, 133 i 134 niniejszej ustawy).
  16. przedstawianie staroście i radzie miasta corocznego sprawozdania z efektów pracy;
  17. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
  18. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych, losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
  19. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu udziela wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
  20. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu prowadzi poradnictwo, mediacje oraz terapię dla rodzin (lub członków rodzin) naturalnych zagrożonych rozpadem więzi rodzinnych i umieszczeniem dzieci poza środowiskiem tej rodziny.
  21. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu realizuje inne zadania na podstawie delegacji ustawowej oraz zadania pomocy społecznej nie zastrzeżone dla innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na terenie Miasta Nowego Sącza.

 

III. ZADANIA KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

§ 4.

 1. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu zatrudnia koordynatorów pieczy zastępczej, którzy obejmują opieką rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
 2. Do zadań koordynatora pieczy zastępczej należy w szczególności:
  1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
  2. przygotowanie – we współpracy z asystentem rodziny, rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka – planu pomocy dziecku,
  3. pomoc rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązywaniu i utrzymywaniu wzajemnych kontaktów,
  4. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
  5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
  6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
  7. udział w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz miejskiej placówce opiekuńczo – wychowawczej

§ 5.

 1. Działalność Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego opracowanego w oparciu o uchwałę budżetową Rady Miasta Nowego Sącza i zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
 2. Księgowość prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
 3. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.
IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 6.

 1. Działalnością Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin kieruje dyrektor.
 2. Dyrektor organizuje działalność Ośrodka, odpowiada za całokształt prowadzonych działań i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektora zatrudnia Prezydent Miasta Nowego Sącza.
 4. Prezydent Miasta Nowego Sącza jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora.
 5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

§ 7.

Szczegółową organizację Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu a także zakres jego działalności określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OŚRODKA

§ 8.

 1. Nadzór organizacyjny nad działalnością Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin sprawuje Prezydent Miasta Nowego Sącza.
 2. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań Ośrodka, w tym nad jakością świadczonych usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, w tym standardy opieki i wychowania, a także nadzór nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Małopolski.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9.

Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.