telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Klauzula informacyjna RODO

         Szanowni Państwo, Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu ( zwany dalej Ośrodkiem ) przykłada dużą wagę do bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Od 25 maja 2018 r. stosowane są w Ośrodku przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”).

Zapewnienie właściwego poziomu Państwa prywatności i zagwarantowanie należytego bezpieczeństwa danych osobowych jest dla Ośrodka priorytetem.

Przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Ośrodku Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. W Ośrodku Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem  e-mail: bocomp@pro.onet.pl
 3. Podstawą, upoważniającą Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu do przetwarzania danych są obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998).
 4. Dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
 6. Odbiorcami Państwa danych są organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.
 7. Dane będą przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 9. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 11. Dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Podanie powyższych informacji wynika z obowiązku prawnego. Osoby, których dane są przetwarzane nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań.

Dyrektor Ośrodka zapewnia, że dane osobowe przechowywane są w bezpieczny sposób i wykorzystywane wyłącznie w celach, dla których zostały podane.

Nowy Sącz, 1 lipca 2019 r.