telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Projekty

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w rodzinach zastępczych zawodowych

Projekt uwzględnia zorganizowanie dla 10 rodzin zastępczych zawodowych (w tym 2 rodzinnych domów dziecka) trzydniowego intensywnego treningu szkoleniowo – warsztatowego w zakresie rozpoznawania wypalenia zawodowego i sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem.

Zobacz więcej

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w rodzinach zastępczych zawodowych

Projekt uwzględnia zorganizowanie dla 10 rodzin zastępczych zawodowych (w tym 2 rodzinnych domów dziecka) trzydniowego intensywnego treningu szkoleniowo – warsztatowego w zakresie rozpoznawania wypalenia zawodowego i sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem.

Zobacz więcej

Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu.

Projekt skierowany jest m. in. do młodzieży zamieszkującej Miasto Nowy Sącz w wieku 15-24 lat (młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna, studenci), która zainteresowana jest rozwojem własnej aktywności społecznej i zawodowej oraz nabyciem umiejętności lidera społecznego.

Zobacz więcej

Reintegracja - kontakty rodziny zastępczej z rodziną biologiczną z perspektywy rodziny biologicznej i rodziny zastępczej

Celami projektu są poszerzanie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych i udzielanie wsparcia istniejącym niespokrewnionym zawodowym rodzinom zastępczym w zakresie reintegracji dziecka z rodziną naturalną (współpracy rodziców zastępczych z rodzicami naturalnymi dziecka), poprawa a także poszerzanie wglądu we własne funkcjonowanie społeczno-emocjonalne a także integracja uczestników umożliwiająca dzielenie się własnymi doświadczeniami i problemami, jak również sposobami ich rozwiązywania.

Zobacz więcej

"Dom Obrony Życia"

Projekt Domu Obrony Życia skierowany jest do kobiet z terenu Miasta Nowego Sącza, które oczekują na urodzenie dziecka i są w trudnej sytuacji życiowej (brak wsparcia ze strony najbliższych, brak mieszkania i środków do życia, będące w kryzysie itd.).

Zobacz więcej

Szkoła dla rodziców
Głównym celem „Szkoły dla Rodziców” jest wspieranie rodziców zastępczych w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą poprzez naukę umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksję nad własną postawą wychowawczą, wymianą doświadczeń, naukę dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie „Szkoła dla Rodziców” przyczynia do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.
Dialog małżeński

Warsztaty dla małżeństw, podczas których uczestnicy nabywają umiejętności komunikowania się z samym sobą, dialogu ze współmałżonkiem. Szczególna uwaga poświęcona jest umiejętności słuchania, rozumienia przeżyć własnych oraz małżonka a także radzenia sobie w kryzysach, konfliktach, uczenia się zdolności wybaczenia.