telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Rodzinne formy opieki zastępczej

Rodziny zastępcze

Nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 01.01.2012 roku wprowadziła nowe zasady pracy z rodzinami zastępczymi oraz formy rodzinnej pieczy zastępczej.

Czytaj więcej

Placówki opiekuńczo - wychowacze typu rodzinnego

Placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego ustawa klasyfikuje jako instytucjonalną formę opieki.

W takiej placówce wychowują się dzieci powyżej 10 roku życia w tym dorastające i usamodzielniające się, przyjęte na podstawie orzeczenia sądu. Taka placówka umożliwia też wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu. O przyjęciu dziecka lub rodzeństwa decyduje dyrektor placówki zatrudniany na podstawie umowy o pracę. Placówka opiekuńczo – wychowawcza powstaje z dniem uzyskania zezwolenia wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tej placówki, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii starosty lub instytucji upoważnionej przez starostę np. organizatora pieczy zastępczej. Organizator pieczy zastępczej bierze udział w okresowej ocenie sytuacji dzieci wychowujących się w tej placówce.

Rodzinne Domy Dziecka
Rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, które nie są spokrewnione z przyjętymi dziećmi czyli nie są ich dziadkami lub rodzeństwem. W rodzinnym domu dziecka może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 8 dzieci. Powiat lub podmiot organizujący rodzinny dom dziecka zatrudnia osobę zajmującą się opieką i wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka na podstawie umowy o pracę lub umowy- zlecenia. Umowa określa sposób i zakres finansowania rodzinnego domu dziecka, ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na poszczególne cele.