telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Rodziny zastępcze

Nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 01.01.2012 roku wprowadziła nowe zasady pracy z rodzinami zastępczymi oraz formy rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza spokrewniona

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie (lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim), będący dziadkami lub rodzeństwem przyjętego dziecka. Rodzina zastępcza spokrewniona otrzymuje pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Rodzina zastępcza niezawodowa

Rodzinę zastępczą niezawodową tworzą osoby (osoba) niespokrewnione z dzieckiem to znaczy nie będące dziadkami ani rodzeństwem przyjętego dziecka. Rodzina otrzymuje pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Rodzina zastępcza zawodowe

w tym zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego oraz zawodowa specjalistyczna.

Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenia jako rodzina zastępcza zawierana jest umowa – zlecenie. Małżonek (lub osoba) wskazany w umowie otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad przyjętymi dziećmi. Rodzina otrzymuje także pomoc pieniężną na utrzymanie dzieci wychowujących się w rodzinie zastępczej. W rodzinie tej może przebywać jednocześnie nie więcej niż troje dzieci.

WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ KANDYDACI NA RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ:

Decyzja o byciu rodziną zastępczą winna być podjęta wspólnie ze wszystkimi członkami danej rodziny przede wszystkim z uwzględnieniem opinii własnych dzieci. Rodziną  zastępczą  może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Aby zostać rodziną zastępczą trzeba spełnić kilka warunków formalnych wymienionych w cytowanej wyżej ustawie :

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone  osobom, które:

 1. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Korzystają w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, to znaczy nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Przynajmniej jedna osoba tworząca rodzinę zastępczą winna posiadać stałe źródło dochodów.
 4. Nie są i nie były pozbawione, zawieszone  ani ograniczone we władzy rodzicielskiej.
 5. Są w dobrym stanie zdrowia umożliwiającym sprawowanie bezpośredniej opieki nad dzieckiem (co jest potwierdzone zaświadczeniem lekarskim).
 6. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:
  • rozwoju emocjonalnego
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego

 

Analizę sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów dokonuje Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu wykonujący zadania Organizatora Pieczy Zastępczej. Praca z kandydatami na rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka przebiega według określonych procedur.

 

PROCEDURA KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA NIEZAWODOWĄ, RODZINNĄ FORMĘ OPIEKI  OBEJMUJE:

 1. Rozmowę wstępnąz osobami zgłaszającymi gotowość do pełnienia funkcji  niezawodowej rodziny zastępczej; przedstawienie kryteriów do spełnienia według art. 42. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Złożenie wnioskuprzez kandydatów z prośbą o przeprowadzenie analizy sytuacji osobistej rodzinnej i majątkowej. Przedłożenie wymaganych zaświadczeń o stanie zdrowia i dochodach oraz oświadczeń dotyczących sytuacji cywilno – prawnej kandydatów.

(Wniosek wraz z załącznikami przyjmuje sekretariat Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu)

 1. Przeprowadzenie przez dwóch pracowników OWiTR badań psychologiczno– pedagogicznych uwzględniających między innymi predyspozycje do opieki nad dziećmi (w siedzibie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin) zakończonych opinią o kandydatach. Badania obejmują maksymalnie  5 spotkań.
 2. Przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania rodziny.
 3. Szkolenie grupowedla kandydatów na rodzinę zastępczą przeprowadzone  przez Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin.
 4. Kwalifikację rodziny zastępczejdo rodzinnej formy opieki zastępczej na Zespole kwalifikacyjnym OWiTR zakończone przyznaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego.

 

PROCEDURA KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA SPOKREWNIONĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ OBEJMUJE :

 1. Przeprowadzenie wywiaduw miejscu zamieszkania rodziny.
 2. Zebranie wymaganych zaświadczeńo stanie zdrowia i dochodach oraz oświadczeń dotyczących sytuacji cywilno – prawnej kandydatów.
 3. Przeprowadzenie badań  psychologiczno – pedagogicznych(w siedzibie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin) zakończonego opinią o kandydatach.
 4. Szkolenie indywidualnedla spokrewnionej rodziny zastępczej zakończone wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Obowiązek sprawowania opieki nad dzieckiem rodzina zastępcza podejmuje na podstawie postanowienia sądu, z dniem faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinnej formie opieki.

Nadzór nad działalnością placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego sprawuje wojewoda.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka objęte są opieką organizatora pieczy zastępczej.

W Nowym Sączu zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wypełnia Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin.