telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 443 10 74 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Prosimy o zapoznanie się z poniższym opisem przed pierwszym spotkaniem.

Jeśli coś będzie budziło Państwo sprzeciw lub wątpliwości, nie wahajcie się zapytać.

    Dla kogo jest systemowa terapia rodzin?

Do Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu może zgłosić się rodzina mieszkająca na terenie miasta, która przeżywa kryzys czy boryka się z trudnościami, z którymi sama sobie nie potrafi poradzić. Problemy rodziny mogą być związane z różnorakimi trudnościami: chorobą (psychiczną lub somatyczną) jednego z członków rodziny, ale także z kryzysem związanym ze zmianą etapu życia (np. „kryzys między rodzicami a nastolatkiem”, „kryzys opuszczanego gniazda”) lub innymi trudnościami.

Terapia rodzinna jest sytuacją dobrowolną i potrzebna jest współpraca wszystkich zainteresowanych osób. Nie wyklucza to osób, które nie są całkowicie przekonane i mają wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii. Trzeba jednak pamiętać, że pozytywne zmiany w związku są możliwe wtedy, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą.

    Psychoterapia nie może nikogo zmienić wbrew jego woli

Zasadniczo w terapii rodziny nie pracujemy indywidualnie z jedną osobą – spotykamy się z całymi rodzinami. Indywidualne spotkania z częścią rodziny, np. ojcem i córką, samymi dziećmi itp. są możliwe w szczególnych sytuacjach. Zależy to od charakteru problemów w rodzinie i jest wcześniej uzgadniane.

Osoby, które wymagają indywidualnej pomocy (psychologicznej czy medycznej) są kierowane do innych ośrodków.

Nie zajmujemy się problememami uzależnień i przemocą w rodzinie (zwłaszcza wtedy, gdy uzależnienie i przemoc nadal trwają ). Problemy te wymagają specyficznych programów i procedur terapeutycznych, które w OWiTR nie są stosowane. Zazwyczaj w takich przypadkach przekierowywujemy osoby agłaszające się do właściwych ośrodków.

Nie pomagamy osobom, które tej pomocy nie chcą. Nawet, jeśli jest to terapia zlecona przez sąd, decydujemy się ją podjąć tylko pod warunkiem zgody na nią wszystkich zainteresowanych.

    Pierwsze spotkanie

Zanim rozpoczniecie Państwo terapię w OWiTR prosimy o kontakt telefoniczny, aby umówić się na dokonnie zgłoszenia. Termin zgłoszenia uzgadniany jest z działem psychoterapeutycznym OWiTR (tel. 18 442 07 63, p. Grzegorz Strojny) – wyłącznie w poniedziałki i piątki w godz. 11:00-12:00.

W rozmowie telefonicznej zostaniecie Państwo zapytani o:

– nazwisko rodziny,
– adres zamieszkania,
– telefon kontaktowy,
– ogólne nazwanie problemu, który jest powodem zgłoszenia do terapii.

Po przyjęciu zgłoszenia zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wstępnej konsultacji.

Spotkania odbywają się w siedzibie OWiTR – ul. Jagiellońska 14 w Nowym Sączu

Celem konsultacji wstępnej jest zapoznanie się z problemami, jakie skłaniają rodzinę do szukania pomocy. Z punktu widzenia terapeutów prowadzących konsultację szczególnie istotne jest poznanie opinii wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu, nawet jeśli są to opinie całkowicie ze sobą sprzeczne. Pozwala to lepiej zrozumieć sytuację rodzinną oraz uzgodnić realistyczne cele terapii. Cele te są uzgadniane z członkami rodziny uczestniczącymi w konsultacji.

Konsultacja prowadzona jest zazwyczaj przez dwóch terapeutów.

Jedno spotkanie terapeutyczne trwa około 70 minut. Po tym czasie, ma miejsce krótka przerwa, w której terapeuci, którzy rozmawiali z Państwem wymieniają się refleksjami, jakie pojawiły im się w trakcie spotkania. Trwa to ok. 15 minut, po czym terapeuci wracają do rodziny, przekazują swoje refleksje i omawiają z nią propozycje rozpoczęcia terapii lub decyzję o niepodjęciu terapii. Następnie ustala się terminy następnych spotkań, ich częstotliwość i przebieg planowanej terapii. Zazwyczaj spotkania odbywają się w rytmie co 2-3 tygodnie.

    Kto bierze udział w spotkaniu?

W zależności od problemów, wyznaczonych celów i sposobów pracy na spotkania mogą być zapraszani różni członkowie rodzin w różnych konstelacjach. Na przykład, czasami mogą to być osobne sesje dla rodziców, osobne dla dzieci lub inne warianty w zależności od potrzeb. Organizowanie takich spotkań jest również uzgadniane z poszczególnymi osobami w rodzinie. W spotkaniach rodzinnych na ogół uczestniczą także dzieci chyba, że poruszane sprawy dotyczą ściśle relacji małżeńskiej.

     Poufność

Pracując z Pacjentami wszystkie informacje udzielone przez nich w procesie terapii mają charakter ściśle poufny. Zasady etyki psychoterapeuty oraz odpowiednie ustawy zobowiązują nas do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że owe informacje czy jakakolwiek dokumentacja nie może być ujawniana czy rozpowszechniana w żaden sposób, chyba, że wyrażą na to zgodę (pisemnie) wszystkie osoby, których te informacje dotyczą.

Do przestrzegania tajemnicy lekarskiej zobowiązane są wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób zetkną się z dokumentacją prowadzonej terapii.

W sytuacji podjęcia przez Państwa decyzji o rozwodzie lub też wszczęcia innego postępowania sądowego (w sprawie opieki nad dziećmi, itp.), terapeuci OWiTR nie podejmą się występowania w charakterze świadka, są bowiem zobowiązani tajemnicą zawodową.

    Trudności w trakcie terapii

W trakcie terapii rodzinnej (podobnie jak w przypadku terapii indywidualnej) może u uczestników wystąpić poczucie braku pozytywnych efektów czy wręcz pogorszenia.

Towarzyszyć temu mogą uczucia niepokoju, smutku czy  bezradności. Uczucia te mogą być przejściowe i – paradoksalnie – wynikać z postępów w terapii. Praca terapeutyczna wywołująca zmiany jest często okupiona wysiłkiem i negatywnymi uczuciami, ale jest to sytuacja przejściowa. Zachęcamy Państwa do dzielenia się tymi uczuciami w trakcie spotkań terapeutycznych, by mogły być one rozpoznane, omówione i właściwie zrozumiane.

Istnieje też pewne niebezpieczeństwo związane z pracą nad relacjami, szczególnie partnerskimi czy małżeńskimi. Jakkolwiek deklarowanym celem terapii może być poprawa i utrzymanie relacji, to wraz z pogłębieniem własnej świadomości i pełniejszym wyrażaniem własnych potrzeb partnerów może dojść do konfrontacji ujawniającej taką wzajemną sprzeczność potrzeb obu partnerów, która utrudnia dalsze trwanie w związku lub czyni go wręcz niemożliwym. Partnerzy podejmujący pracę nad swoim związkiem powinni być świadomi istnienia takiego zagrożenia. Dotyczy to szczególnie tych sytuacji, gdy problemy pary trwają bardzo długo, a ich relacja jest w stanie rozpadu czy w fazie destrukcyjnych konfliktów.

    Metoda pracy

Terapia w OWiTR jest w zasadniczym stopniu oparta o teorię i tzw. myślenie systemowe. Oznacza to, że problemy, z jakimi zgłasza się do terapii rodzina będą rozpatrywane jako problemy całego „systemu rodzinnego”, z perspektywy interakcyjnej, tzn. jak dany problem wpływa na relacje pomiędzy poszczególnymi osobami w rodzinie i co można zrobić, by go rozwiązać lub zminimalizować.

Jeśli w trakcie terapii pojawią się problemy, które wymagają jeszcze innego podejścia, (np. objawy depresyjne u jednego z członków rodziny wymagające leczenia farmakologicznego), wskazane zostaną ośrodki czy osoby, do których należy się zgłosić w tej sprawie po pomoc.

W zależności od specyfiki tego konkretnego problemu terapia rodzinna będzie dalej prowadzona lub nie.

Podejście systemowe oznacza też różne sposoby i techniki pracy, np. takie jak analiza problemu w świetle tradycji rodzinnych, formułowanie zadań dla członków rodziny celem poprawy funkcjonowania, próbowanie nowych sposobów rozumienia się i porozumiewania się w rodzinie. Wybór podejścia czy techniki terapii będzie zależał od konkretnych potrzeb i możliwości  konkretnej rodziny.

     Na koniec…

Ponadto jako uczestnicy terapii macie Państwo prawo:

  • pytać o wszystko w każdym momencie terapii, jeśli pojawi się niejasność co do jej przebiegu czy stosowanych procedur;
  • wyrażać swoje zdanie czy opinie – także krytyczne – na temat terapii;
  • aktywnie angażować się w formułowanie celów oraz współpracę w ich osiąganiu
  • w razie przekonania o nieskuteczności naszej pomocy, zakończyć terapię w każdym momencie i oczekiwać, że wskażemy inny ośrodek świadczący podobne usług;
  • pytać o alternatywne sposoby pracy osiągania celów sformułowanych w terapii.