telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Kadra

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin pełni funkcję organizatora pieczy zastępczej na terenie miasta Nowy Sącz. Ośrodek zatrudnia  wykwalifikowaną kadrę psychoterapeutów, psychologów i pedagogów specjalizującą się w systemowej terapii rodzin, terapii par, poradnictwie rodzinnym i małżeńskim, treningu umiejętności wychowawczych oraz komunikacji interpersonalnej.

Zarówno praca merytoryczna Ośrodka, jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, jak i praca psychoterapeutyczna poddawana jest regularnej superwizji.

mgr Henryk Leśniara – Dyrektor Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin

Dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Nowym Sączu w latach 1996-2004 oraz od 2007- 2011 r. Od 1 stycznia 2012 r. Dyrektor Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu. Pedagog, nauczyciel, absolwent WSP w Krakowie. Posiada dwudziestoletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej i pedagogicznej w szkołach podstawowych oraz wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Nowym Sączu. W latach 1998-2003 pełnił funkcję kuratora społecznego dla dorosłych. Ukończył studia podyplomowe: „Wychowanie prorodzinne” – (1996-1998 r.), „Organizacja i zarządzanie oświatą w zreformowanym systemie oświaty”- (1999-2000 r.), „Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej” 2004 r. „Zarządzanie Polityką Społeczną UW (2010-2011 r.), „Mediacje rodzinne” (2008 r.), oraz liczne warsztaty, w tym z zakresu komunikacji. W listopadzie 2009 r. został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego.

m@il: dyrekcja@owitr.pl

mgr Władysława Jurkowska-Głuc – psycholog, trener

(dział psychologiczno-diagnostyczny)

absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada certyfikat trenera psychoprofilaktyki i socjoterapii Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie (certyfikat nr 14). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie  konsultacji  i poradnictwa rodzinnego  oraz w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z  dziećmi pozbawionymi naturalnego środowiska rodzinnego oraz z młodzieżą zagrożoną  uzależnieniem i różnymi formami niedostosowania społecznego. Ukończyła  Studium podyplomowe z problematyki rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, Studium Podyplomowe z psychologii klinicznej i sądowej na Uniwersytecie Śląskim, Studium Metod Psychokorekcyjnych przy TP w Warszawie, Szkołę dla Rodziców przy CMPPP  Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, szkolenie w zakresie  podstaw systemowej terapii rodzin przy Ośrodku Terapii Krótkoterminowej w Krakowie oraz liczne warsztaty. W latach 1998-1999 powołana przez MEN do współpracy w Zespole ds. Reformy Systemu Profilaktyki i opieki nad dzieckiem. Współautorka programu „Pogotowia Rodzinnego” uczestnicząca w pracach komisji ds. rodziny Sejmu III Kadencji Rzeczypospolitej Polskiej nad  projektem  zmian w ustawie o pomocy społecznej.

m@il: adagluc@gmail.com

mgr Katarzyna Turek – psycholog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

(dział koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej)

absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierunek: psychologia ze specjalizacją kliniczno-sądową. Posiada doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, niepełnosprawnymi fizycznie oraz intelektualnie. Odbyła staż w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej jako asystent pracy z rodziną. Ukończyła kurs ,,Współczesne metody profilaktyki i terapii osób z uzależnieniami”. Posiada doświadczenie z zakresu prowadzenia warsztatów z komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności społecznych.

m@il: katarzyna.turek01@gmail.com

Marcin Dyczek – radca prawny

absolwent prawa po studiach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2006 r. radca prawny. Od 2006 r. współpracował z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w Nowym Sączu, a następnie do dnia dzisiejszego z Ośrodkiem Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu, gdzie świadczy pomoc prawną m.in. dla rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, a także innych zgłaszających się w potrzebie. Specjalista w zakresie przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, procedury cywilnej oraz postępowania w sprawach nieletnich. Konsultant w zakresie przepisów ustawy i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wykładowca autorskiego programu OAO/OWITR w zakresie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

m@il: marcin@dyczek.biz

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

Księgowość: Ewa Basiaga

Kadry: Jolanta Mól