telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Kadra

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin pełni funkcję organizatora pieczy zastępczej na terenie miasta Nowy Sącz. Ośrodek zatrudnia  wykwalifikowaną kadrę psychoterapeutów, psychologów i pedagogów specjalizującą się w systemowej terapii rodzin, terapii par, poradnictwie rodzinnym i małżeńskim, treningu umiejętności wychowawczych oraz komunikacji interpersonalnej.

Zarówno praca merytoryczna Ośrodka, jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, jak i praca psychoterapeutyczna poddawana jest regularnej superwizji.

mgr Henryk Leśniara – Dyrektor Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin

Dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Nowym Sączu w latach 1996-2004 oraz od 2007- 2011 r. Od 1 stycznia 2012 r. Dyrektor Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu. Pedagog, nauczyciel, absolwent WSP w Krakowie. Posiada dwudziestoletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej i pedagogicznej w szkołach podstawowych oraz wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Nowym Sączu. W latach 1998-2003 pełnił funkcję kuratora społecznego dla dorosłych. Ukończył studia podyplomowe: „Wychowanie prorodzinne” – (1996-1998 r.), „Organizacja i zarządzanie oświatą w zreformowanym systemie oświaty”- (1999-2000 r.), „Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej” 2004 r. „Zarządzanie Polityką Społeczną UW (2010-2011 r.), „Mediacje rodzinne” (2008 r.), oraz liczne warsztaty, w tym z zakresu komunikacji. W listopadzie 2009 r. został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego.

m@il: dyrekcja@owitr.pl

mgr Sylwia Biel – pedagog, psychoterapeuta

(dział koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej)

absolwentka Akademii IGNATIANUM w Krakowie, kierunek: pedagogika, ze specjalizacją – pedagogika rodziny. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi (praca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, świetlicy środowiskowej, ośrodku poradnictwa rodzin). Ukończyła czteroletni, całościowy kurs psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, jak również szkolenia dodatkowe, tj. Analiza rysunku dziecka; Metody pracy z rodziną z dzieckiem autystycznym; Wspieranie rozwoju dziecka z FAS. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach naukowych oraz superwizjach pracy terapeutycznej.

m@il: s.biel@owitr.pl

mgr Władysława Jurkowska-Głuc – psycholog, trener

(dział psychologiczno-diagnostyczny)

absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada certyfikat trenera psychoprofilaktyki i socjoterapii Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie (certyfikat nr 14). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie  konsultacji  i poradnictwa rodzinnego  oraz w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z  dziećmi pozbawionymi naturalnego środowiska rodzinnego oraz z młodzieżą zagrożoną  uzależnieniem i różnymi formami niedostosowania społecznego. Ukończyła  Studium podyplomowe z problematyki rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, Studium Podyplomowe z psychologii klinicznej i sądowej na Uniwersytecie Śląskim, Studium Metod Psychokorekcyjnych przy TP w Warszawie, Szkołę dla Rodziców przy CMPPP  Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, szkolenie w zakresie  podstaw systemowej terapii rodzin przy Ośrodku Terapii Krótkoterminowej w Krakowie oraz liczne warsztaty. W latach 1998-1999 powołana przez MEN do współpracy w Zespole ds. Reformy Systemu Profilaktyki i opieki nad dzieckiem. Współautorka programu „Pogotowia Rodzinnego” uczestnicząca w pracach komisji ds. rodziny Sejmu III Kadencji Rzeczypospolitej Polskiej nad  projektem  zmian w ustawie o pomocy społecznej.

m@il: adagluc@gmail.com

mgr Katarzyna Kuziel – Rachwał – pedagog, logopeda, psychoterapeuta

(dział koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej)

absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie – pedagogika społeczno-opiekuńcza ze specjalizacją wychowanie prorodzinne. Ukończyła podyplomowe szkolenie całościowe do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z zakresu systemowej terapii rodzin i par organizowane przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. W ramach studiów podyplomowych ukończyła logopedię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców I st. Od 2005 r. jest zawodowo związana z rodzicielstwem zastępczym. Swój warsztat pracy doskonali poprzez udział w konferencjach naukowych, szkoleniach oraz superwizjach.

m@il: k.rachwal@owitr.pl

mgr Jolanta Piesiewicz – Miłek – psycholog, wykładowca, trener

(dział psychologiczno-diagnostyczny)

absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, posiada doświadczenie zawodowe w pracy  indywidualnej i grupowej  z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi  w zakresie diagnozy, poradnictwa, szkoleń grupowych. Pracowała  na stanowisku psychologa w Państwowym  Pogotowiu Opiekuńczym  w Nowym Sączu, Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Nowym Sączu oraz  wykładowcy  w PWSZ Nowy Sącz. Posiada doświadczenie pracy na stanowisku psychologa w ROPS Kraków-Małopolskim Ośrodku  Adopcyjnym. Prelegent i moderator panelu na konferencjach. Realizator szkoły dla rodziców i wychowawców,   warsztatów z zakresu  komunikacji interpersonalnej  oraz  projektów  z EFS. Ukończyła Studium Metod Psychokorekcyjnych w Warszawie oraz liczne warsztaty  m.in. z psychologii komunikacji, techniki porady, rodzinnej opieki zastępczej, szkoły dla rodziców i wychowawców,  pracy z rodziną- wg teorii systemowej pomocy rodzinie, terapii małżeństw i par. W roku 1999 uczestniczyła w pracach komisji rodziny Sejmu III kadencji Rzeczypospolitej Polskiej nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie Ustawy o pomocy społecznej, który wprowadził  min. zapis dotyczący organizowania i funkcjonowania rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego.

m@il: j.milek@owitr.pl

mgr Agnieszka Smoroń – Gąsiorek – psycholog, psychoterapeuta

(dział psychologiczno-diagnostyczny)

absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu psychologii transportu (UJ w Krakowie) oraz logopedię (AP w Krakowie). Ukończyła 4,5 letnie szkolenie psychoterapeutyczne a także staż zawodowy w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie. Ponadto uczestniczyła w Kursie Hipnozy I i II stopnia organizowanym przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Brała udział w szkoleniach z zakresu mediacji i wykorzystywania seksualnego dzieci – diagnozy i terapii, jest trenerem szkoły dla rodziców i wychowawców I i II stopnia. Pracowała m.in. w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Domu Pomocy Społecznej, Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja” w Nowym Sączu, od wielu lat prowadzi gabinet pomocy psychologicznej i psychoterapii. Swój warsztat pracy doskonali poprzez udział w stałych superwizjach indywidualnych, konferencjach naukowych, a także szkoleniach.

m@il: a.gasiorek@owitr.pl

mgr Kinga Stolarz – psycholog

(dział koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej)

absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek: psychologia stosowana, ze specjalizacją psychologia sądowa. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami (praca na stanowisku asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu). Doskonaliła swój warsztat pracy poprzez udział w kursach i szkoleniach, m.in.: „Praca z rodziną biologiczną w kontekście umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej”, „Doskonalenie warsztatu pracy z klientem w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach”, „Prowadzenie treningów umiejętności społecznych z osobami niepełnosprawnymi” oraz uczestnictwo w konferencjach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

m@il: k.stolarz@owtr.pl

mgr Justyna Szczepaniak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psychoterapeuta

(dział koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej)

absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, Nauki o rodzinie. Doświadczenie zdobywała w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym, Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu, szkołach, domu dziecka, ośrodku readaptacji społecznej. Ukończyła szkolenia: z psychologii komunikacji i komunikacji interpersonalnej, z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną, wspierania rozwoju dziecka z FAS oraz szkolenie I stopnia metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

m@il:

mgr Katarzyna Turek – psycholog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

(dział koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej)

absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierunek: psychologia ze specjalizacją kliniczno-sądową. Posiada doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, niepełnosprawnymi fizycznie oraz intelektualnie. Odbyła staż w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej jako asystent pracy z rodziną. Ukończyła kurs ,,Współczesne metody profilaktyki i terapii osób z uzależnieniami”. Posiada doświadczenie z zakresu prowadzenia warsztatów z komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności społecznych.

m@il: katarzyna.turek01@gmail.com

Marcin Dyczek – radca prawny

absolwent prawa po studiach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2006 r. radca prawny. Od 2006 r. współpracował z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w Nowym Sączu, a następnie do dnia dzisiejszego z Ośrodkiem Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu, gdzie świadczy pomoc prawną m.in. dla rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, a także innych zgłaszających się w potrzebie. Specjalista w zakresie przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, procedury cywilnej oraz postępowania w sprawach nieletnich. Konsultant w zakresie przepisów ustawy i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wykładowca autorskiego programu OAO/OWITR w zakresie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

m@il: marcin@dyczek.biz

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

Księgowość: Ewa Basiaga

Kadry: Jolanta Mól