telefon/fax: 18 442 07 63 (sekretariat, psycholodzy) | telefon: 18 445 80 77 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) biuro@owitr.pl

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA WSPARCIA I TERAPII RODZIN
w Nowym Sączu

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu zwany dalej „regulaminem” określa zakres, tryb pracy oraz szczegółową organizację pracy w Ośrodku Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.
 2. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu (zwany dalej Ośrodkiem lub OWTR) – jest jednostką organizacyjną Miasta Nowego Sącza i działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011, Nr 149, poz. 887, z późn. zm.),
  5. statutu Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu – uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr XVIII/160/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu,
  6. niniejszego regulaminu,

ROZDZIAŁ II
Siedziba i obszar działania

§ 2

 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Nowy Sącz.
  Ośrodek prowadzi działalność na terenie administracyjnym miasta Nowy Sącz będącego na prawach powiatu.
 2. Ośrodek może objąć zakresem swego działania inne powiaty położone w granicach województwa małopolskiego, na podstawie porozumień zawartych z tymi powiatami.

ROZDZIAŁ III
Organizacja pracy Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin

§ 3

Struktura organizacyjna Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin:
Ośrodkiem kieruje Dyrektor

 1. Dyrektor Ośrodka zatrudnia pracowników i ustala dla nich zakresy obowiązków.
 2. W skład Ośrodka wchodzą następujące działy i stanowiska pracy:
  1. Dział Psychologiczno – Pedagogiczny : Organizacji Pieczy Zastępczej i Poradnictwo Specjalistycznego
  2. Stanowisko – Główny Księgowy
  3. Stanowisko – Radca Prawny
  4. Samodzielne stanowisko ds. administracji .
  5. Stanowisko – Informatyk
  6. Stanowisko – Pracownik obsługi.
  7. Dyrektor może tworzyć inne stanowiska pracy niezbędne do realizacji zadań jednostki.
  8. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników Ośrodka regulują odrębne przepisy.
  9. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania zgodnie z powierzonym zakresem czynności, odpowiadają za jakość i wyniki pracy w sprawach będących przedmiotem działalności Ośrodka.
  10. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 4

Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację zadań wykonywanych przez Ośrodek i sprawuje nadzór nad jakością działań pracowników Ośrodka.

§ 5

Zakres funkcjonowania Ośrodka

Działalność Ośrodka polega na organizowaniu systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz świadczeniu usług o charakterze wspierającym takich jak: poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, konsultacje i terapia, porady prawne – dla rodzin zamieszkujących na terenie Miasta Nowego Sącza.
W szczególności zadaniem Ośrodka jest:

 1. pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka poprzez prowadzenie działalności informacyjnej (opracowywanie ulotek, informatorów i broszur) oraz kontakt z lokalnymi mediami,
 2. prowadzenie diagnoz psychologiczno – pedagogicznych i analizy warunków bytowych mieszkaniowych kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgodnie z przepisami ustawy oraz według procedur zawartych w zarządzeniu Dyrektora OWTR nr 7/12 z dnia 01.02.2012 r.
 3. organizowanie indywidualnych i grupowych szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
 4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczących predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora lub wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 5. kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka dokonywane na posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej tutejszego Ośrodka,
 6. wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej,
 7. zapewnienie rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka specjalistycznych szkoleń (indywidualnych i grupowych) mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności wychowawczych,
 8. przygotowanie rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka poprzez pozyskiwanie informacji o całokształcie sytuacji osobistej dziecka oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji o dziecku,
 9. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 10. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,
 11. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci biologicznych oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 12. zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 13. zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
 14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz okresowej oceny rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy (z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 128, 129, 130, 131, 132, 133 i 134 oraz według procedur zatwierdzonych zarządzeniem Dyrektora OWTR nr 7/12 z dnia 01.02.2012 r.
  (* W przypadkach szczególnych (np. konieczność uregulowania sytuacji prawnej dziecka, potrzeba rozstrzygnięcia o jego skomplikowanej sytuacji życiowej lub w okoliczności stwierdzenia nieprawidłowości w sprawowaniu pieczy zastępczej – okresowej oceny dokonuje zespół Ośrodka składający się co najmniej z 4 pracowników merytorycznych.
  **Okresowej oceny rodzinnych form pieczy zastępczej dokonuje jeden raz do roku Komisja Kwalifikacyjna tutejszego Ośrodka składająca się co najmniej z 4 pracowników merytorycznych OWTR),
 15. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 16. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki (z powodów zdrowotnych, losowych albo zaplanowanego wypoczynku),
 17. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 18. współpraca z dyrektorem placówki rodzinnej w zakresie sporządzania indywidualnego planu pomocy dziecku,
 19. nadzorowanie kontaktów wychowanków rodzin zastępczych z ich rodzicami biologicznymi według zasad zawartych w odrębnym regulaminie,
 20. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, instytucjami oświatowymi (szkołami i poradnią psychologiczno – pedagogiczną), podmiotami leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami samorządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 21. współpraca z sądami i jego organami pomocniczymi:
  • powiadamianie o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania
   opiekuńczego lub wydania zarządzeń tymczasowych zabezpieczających dobro małoletnich dzieci,
  • wydawanie opinii dotyczących kandydatów do pełnienie funkcji spokrewnionej rodziny zastępczej,
  • udział w rozprawach sądowych dotyczących spraw opiekuńczych,
  • współpraca w zakresie regulowania sytuacji prawnej małoletnich podopiecznych rodzinnych form opieki zastępczej całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej,
 22. promocja i popularyzacja działań Ośrodka Wsparcia i terapii rodzin w Nowym Sączu.
 23. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu świadczy pomoc rodzinom naturalnym pochodzącym z terenu Miasta Nowego Sącza (oraz członkom tych rodzin) przeżywającym kryzysy i trudności emocjonalne w formie :
  • specjalistycznego poradnictwa,
  • konsultacji,
  • psychoterapii rodzinnej i indywidualnej
  • mediacji. Pomocy udziela się na wniosek zainteresowanej rodziny.
 24. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu realizuje inne zadania na podstawie delegacji ustawowej oraz zadania pomocy społecznej nie zastrzeżone dla innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na terenie Miasta Nowego Sącza.
 25. Przedstawianie staroście i radzie miasta miesięcznych i rocznych sprawozdań z efektów wykonywanej pracy.

 

Zakres funkcjonowania poszczególnych stanowisk pracy:

 1. Do obowiązków służbowych pracowników zatrudnionych w dziale psychologiczno-pedagogicznym obejmującym organizację pieczy zastępczej i poradnictwo specjalistyczne należy:
  1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
  2. przygotowanie – we współpracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka – planu pomocy dziecku,
  3. pomoc rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązywaniu i utrzymywaniu wzajemnych kontaktów,
  4. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, pedagogicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
  5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
  6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
  7. udział w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz miejskiej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
  8. prowadzenie poradnictwa, konsultacji i terapii dla rodzin (lub ich członków) przeżywających kryzysy i trudności emocjonalne.
 2. Do podstawowych zadań głównego księgowego należy:
  1. opracowanie projektu budżetu Ośrodka,
  2. przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
  3. przygotowywanie wniosków sprawie zmian w budżecie oraz dokonywanie zmian w planach finansowych,
  4. prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
  5. dokonywanie terminowych wypłat wynagrodzeń i pochodnych,
  6. organizowanie, sprawdzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrola dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji,
  7. bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ewidencji oraz rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie Ośrodka, a także prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
  8. prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka w oparciu o obowiązujące zasady, w tym:
   • wykonywanie czynności związanych z dysponowaniem środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów publicznych i zasad rachunkowości,
   • zapewnienie realizacji umów cywilnych zawieranych przez Ośrodek,
   • przestrzeganie zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych,
   • zapewnienie terminowego ściągania należności i roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań,
   • prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu oraz nadzór nad właściwym oznakowaniem i zabezpieczenie mienia Ośrodka
  9. analiza wykorzystania środków budżetowych oraz pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Ośrodka,
  10. rozliczanie wyników inwentaryzacji,
  11. przestrzeganie zakładowego planu kont i instrukcji ustalających zasady prawidłowej gospodarki środkami majątkowymi jednostkami i ich przestrzeganie,
  12. wykonywanie innych zadań związanych z zadaniami działu wg wskazań Dyrektora.
 3. Do zadań radcy prawnego należy:
  1. udzielanie porad prawnych dla rodzin zastępczych, rodzin naturalnych, placówek rodzinnych będących klientami Ośrodka,
  2. udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów umów i innych dokumentów wywołujących skutki prawne, występowanie przed sądami i urzędami w imieniu Ośrodka oraz wykonywanie innych czynności zgodnie z ustawą o radcach prawnych.
 4. Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. administracji należy m. in.:prowadzenie sekretariatu, spraw kadrowych, w tym:
  1. prowadzenie dokumentacji merytorycznej Ośrodka; przyjmowanie i rejestr wpływających i wychodzących pism, prowadzenie korespondencji
  2. prowadzenie kasy Ośrodka
  3. prowadzenie spraw kadrowych i pracowniczych
  4. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem OAO (zamówienia prasy, druków, pieczątek, materiałów biurowych, gospodarczych, mebli, sprzętu itp.)
  5. wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z funkcjonowaniem biura.
 5. Do zadań informatyka należy:
  1. obsługa bieżących oprogramowań,
  2. analiza i proponowanie rozwiązań techniczno- organizacyjnych w zakresie systemów informatycznych,
  3. obsługa techniczna, zabezpieczanie i konserwacja sieci w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  4. wykonywanie drobnych napraw systemu informatycznego.
 6. Do zadań pracownika obsługi należy:
  1. Utrzymanie w czystości i porządku zajmowanych przez Ośrodek pomieszczeń według przydzielonego zakresu czynności.

ROZDZIAŁ IV
Kierowanie Ośrodkiem

§ 6

 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i odwołuje Prezydent Miasta Nowego Sącza.
 3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Ośrodka.
 4. Dyrektor zatwierdza roczny plan finansowy opracowywany w oparciu o postanowienia uchwały budżetowej miasta.
 5. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
 6. Do zadań Dyrektora należy:
  1. organizacja pracy i funkcjonowania Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu,
  2. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami Ośrodka, z zapewnieniem dyscypliny, bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników Ośrodka,
  4. koordynacja przedsięwzięć wynikających z bieżącej polityki władz samorządowych i administracji rządowej,
  5. zapewnienie skutecznej realizacji ustalonych zadań zgodnie z kanonami obowiązującego prawa,
  6. koordynacja pracy Głównego Księgowego,
  7. dbałość o należyte prowadzenie spraw osób będących klientelą tutejszego
  8. sprawozdawczość : przedstawianie prezydentowi i radzie miasta miesięcznych i rocznych sprawozdań z efektów wykonywanej pracy
 7. Administrowanie i ochrona danych osobowych pracowników i klientów tutejszego Ośrodka.

ROZDZIAŁ V
Dokumentacja Ośrodka

§ 7

Ośrodek prowadzi dokumentację w formie rejestrów i i teczek indywidualnych osób będących klientami tutejszego Ośrodka w tym:

 1. Dokumentacja dotycząca organizacji i zarządzania Ośrodkiem.
 2. Rejestr kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia placówki rodzinnej.
 3. Teczki osobowe osób i rodzin będących klientelą Ośrodka.
 4. Ewidencja dzieci zgłoszonych do umieszczenia w rodzinnej formie opieki zastępczej.
 5. Ewidencję rodzin zastępczych.
 6. Rejestr usług w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i prawnej udzielonej rodzinom naturalnym z terenu miasta Nowego Sącza.
 7. Ewidencja szkoleń przeprowadzonych przez OWTR.
 8. Rejestr wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej.
 9. Dokumentacja organizacyjno – kadrowa
 10. Dokumentacja księgowo – płacowa.

§ 8

 1. Ośrodek przestrzega poufności w sprawach prowadzonych przez Ośrodek.
 2. Dokumenty są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp nieupoważnionym osobom.

ROZDZIAŁ VI
Zasady podpisywania pism

§ 9

 1. Dyrektor Ośrodka podpisuje wszelkie pisma wychodzące związane z działalnością Ośrodka.
 2. W razie nieobecności Dyrektora zastępstwo sprawuje pracownik przez niego upoważniony.
 3. Szczegółowy tryb i zasady prowadzenia korespondencji i wykonywania czynności kancelaryjnych w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjowania i przechowywania dokumentów w Ośrodku określa instrukcja kancelaryjna tutejszego Ośrodka.

ROZDZIAŁ VII
Przepisy porządkowe

§ 10

 1. Przyjmowanie stron przez pracowników odbywa się codziennie w godzinach pracy Ośrodka.
 2. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za należytą organizację przyjmowania stron.

§ 11

 1. Ośrodek używa tablicy urzędowej według wzoru: „Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu

  oraz pieczęci:

  Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu
  ul. Jagiellońska 14,

  33-300 Nowy Sącz

  NIP 734 – 10- 24 – 229

  REGON 122465581

§ 12

Wszelkie zmiany treści niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.